odszkodowanie za szkody wyrządzone przy budowie gazociągu

Budowa gazociągu Świnoujście-Szczecin-Gdańsk, wiąże się z daleko idącą ingerencją w sferę prawa własności nieruchomości zlokalizowanych na planowanej trasie jego przebiegu. W wielu przypadkach, budowa gazociągu będzie się wiązała z koniecznością wywłaszczenia, a więc definitywnego pozbawienia prawa własności przysługującego dotychczasowym właścicielom, w pozostałych sytuacjach dojdzie do istotnego ograniczenia możliwości korzystania z nieruchomości.

Ograniczenia prawa własności będą się wiązały z koniecznością udostępnienia nieruchomości na cele związane z budową gazociągu oraz znoszeniem niedogodności związanych z realizacją robót budowlanych w trakcie jego budowy. Po zakończeniu realizacji inwestycji, przez cały czas istnienia gazociągu, właściciele nieruchomości nie będą mogli korzystać z nich w taki sposób który powodowałby jakiekolwiek zagrożenie dla gazociągu.

Podstawę prawną do ograniczenia korzystania z nieruchomości na których zlokalizowany będzie gazociąg Świnoujście-Szczecin-Gdańsk, stanowi przepis art. 24 ust. 1 ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu. Zgodnie z tym przepisem, zakres ograniczeń zostanie ustalony w treści decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu, decyzje takie zostały wydane zarówno przez wojewodę pomorskiego, jak i wojewodę zachodniopomorskiego.

Za wszelkie szkody wyrządzone w związku z budową gazociągu, właścicielom nieruchomości należne jest odszkodowanie, które winno zostać ustalone stosownie do treści art. 124 oraz art. 128 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Zgodnie z ustępem 4 artykułu 128 – odszkodowanie powinno odpowiadać wartości poniesionych szkód.

Żaden przepis, nie precyzuje, jakie szkody można zaliczyć do szkód związanych z budową gazociągu, tym niemniej, opierając się na dotychczasowej praktyce orzeczniczej stwierdzić należy, iż szkody te obejmować będą w szczególności: niemożność korzystania z nieruchomości zajętej pod budowę przez określony czas, zniszczone uprawy, niemożność przywrócenia nieruchomości do stanu poprzedniego, zniszczone rowy melioracyjne, drogi, ogrodzenia, inne instalacje i urządzenia.

W każdym wypadku wysokość poniesionych szkód musi zostać udowodniona przez właściciela nieruchomości. Z tego też względu konieczne jest precyzyjne dokumentowanie wyrządzonych szkód, oraz fachowe wyliczenie ich wartości. Brak dowodów potwierdzających fakt powstania szkody albo nieprofesjonalne wyliczenie wysokości strat, może spowodować utratę przez właściciela należnego mu odszkodowania.

Copyright © 2016 prawo4you Sp. z o.o.